Laboratorium metod izotopowych
Laboratorium

profesor emerytowany Henryk Bem

dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka

dr inż. Piotr SzajerskiKierownik laboratorium:
dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka
+48 42 631-31-67
mdlugosz@mitr.p.lodz.pl

Opis

W laboratorium prowadzone są prace o charakterze radioekologicznym, w których metody izotopowe wykorzystuje się do badań:
• transportu i zawartości w powietrzu atmosferycznym izotopów 210Bi, 210Po i 210Pb pochodzących z pyłowych źródeł punktowych,
• transportu zanieczyszczeń pyłowych ze stratosfery do troposfery,
• możliwości redukcji zawartości 226Ra w krajowych fosfogipsach i ich technicznego wykorzystania (współpraca z Z.Ch. POLICE S.A.),
• transportu i infiltracji wód powierzchniowych do wód głębinowych (z wykorzystaniem stosunków izotopowych: 234U/238U i 87Sr/86Sr jako znaczników)
Tematyka badawcza laboratorium związana z energetyką jądrową obejmuje badania:
• oddziaływań lantanowców, jako odpowiedników aktynowców, w poddawanych napromienianiu matrycach szkieł borokrzemianowych i fosforanowych oraz wpływu tych oddziaływań na migrację lantanowców
• wpływu promieniowania na właściwości kompozytów cementowych i migracji radionuklidów w matrycach cementowych

Laboratorium włączone jest w system monitoringu radiacyjnego kraju za pomocą stacji poboru pyłów (aerozoli) ASS-500 oraz stacji PMS służącej do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu.

 

 

 Dane techniczne


1.  Układ pomiarowy umożliwia pomiar aktywności 300 próbek w dowolnie zaprogramowanych kanałach pomiarowych z korekcją tła, gaszenia i rozpadu chemicznego.

2.  Układ separacji impulsów  α/β  pozwala na natychmiastowy i optymalny wybór zakresu pomiarowego izotopów  α-promieniotwórczych prze bardzo niskim tle
Kontakt:
dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka
+48 42 631-31-67
mdlugosz@mitr.p.lodz.pl
zamknij to okno