ul. Wróblewskiego 15, 93-590 £ód¼, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNO¦CI
DZIA£ALNO¦Æ DYDAKTYCZNA
DZIA£ALNO¦Æ NAUKOWA
ZESPO£Y BADAWCZE

Lista oferowanych us³ug

, , , , video
Polskie Towarzystwo Badañ Radiacyjnych

evden eve nakliyat malatya rent a car parça eºya taº?ma istanbul ºehirler aras? nakliyat fabrika taº?mac?l??? istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taº?ma ofis taº?ma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama büyü aºk büyüsü ay?rma büyüsü medyum burak medyum medyum ºikayetleri medyum yorumlar? büyü aºk büyüsü ba?lama büyüsü dua aºk duas? aºk büyüsü medyum büyü dua büyü aºk büyüsü ba?lama büyüsü medyum dolunay medyum aºk büyüsü medyum medyum ºikayetleri medyum yorumlar? ba?lama büyüsü geri getirme büyüsü aºk büyüsü aly foods tortilla pizza taban? galvanizli sac hrp sac hukuk bürosu aile avukat? ceza avukat? mekjoy seo instagram takipçi sat?n al istanbul ataºehir eºya depolama shell aspx shell alfa shell uluslararas? nakliyat eºya depolama istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

Ostatnio opublikowane

K. Miazek, K. Beton, A. ¦liwiñska, B. Bro¿ek-P³uska, The Effect of ß-Carotene, Tocopherols and Ascorbic Acid as Anti-Oxidant Molecules on Human and Animal In Vitro/In Vivo Studies: A Review of Research Design and Analytical Techniques Used, Biomolecules, 2022, 12(8), 1087, DOI: 10.3390/biom12081087

 

M. ¦wierczyñska, D. S³owiñski, R. Michalski, J. Romañski, R. Podsiad³y, A thiomorpholine-based fluorescent probe for the far-red hypochlorous acid monitoring. Spectrochim. Acta Part A: Mol. and Biomol. Spectrosc., 2023, 122193. DOI: 10.1016/j.saa.2022.122193

 

M. Szala, J. Modrzejewska, A. Grzelakowska, J. Koliñska, R. Michalski, A. Artelska, A. Sikora, R. Podsiad³y, Pro-luciferin probes containing (2-diphenylphosphino) benzoate and 2-thiolo-2-methylpropionate moieties: Synthesis, characterization, and reactivity toward nitroxyl. Dyes and Pigments, 2023, 110996. DOI: 10.1016/j.dyepig.2022.110996

OPUS 23 dla dr hab. Adama Sikory

Projekt zatytu³owany „Nowe strategie zastêpowania konwencjonalnego azotynu sodu w produktach miêsnych przy u¿yciu ró¿nych donorów tlenku azotu" autorstwa dr hab. Marzeny Zaj±c z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz dr. hab. Adama Sikory zg³oszony w ramach konkursu OPUS 23 zosta³ zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

OPUS 22 dla dr hab. Adama Sikory

Projekt zatytu³owany „Przeciwzakrzepowe, hemodynamiczne i oksydo-redukcyjne w³a¶ciwo¶ci nowych donorów HNO." autorstwa dr hab. Karola Kramkowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku oraz dr hab. Adama Sikory zg³oszony w ramach konkursu OPUS 22 zosta³ zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

OPUS 22 dla prof. Haliny Abramczyk

Projekt zatytu³owany „Kluczowa rola trójk±ta: karotenoidy-retinoidy-cytochromy w rozwoju i progresji nowotworów" autorstwa prof. dr hab. Haliny Abramczyk zg³oszony w ramach konkursu OPUS 22 zosta³ zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

WA¯NA INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Tematy proponowanych in¿ynierskich prac dyplomowych 

Prawie 5 mln z³otych dla Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej na zakup aparatury badawczej

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyzna³o ¶rodki finansowe na doposa¿enie Laboratorium w unikatow± aparaturê

MINIATURA 5 dla dr in¿. Agaty Sowiñskiej

Projekt zatytu³owany „Wp³yw struktury oraz sk³adu lipidowego b³ony biologicznej na aktywacjê receptorów sprzê¿onych z bia³kiem G (GPCR)" autorstwa dr in¿. Agaty Sowiñskiej zg³oszony w ramach konkursu MINIATURA 5 zosta³ zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

Konferencja prasowa w Muzeum Ziemi PAN

Og³oszenie pionierskiego odkrycia, którego wspó³autork± jest dr hab. in¿. Magdalena D³ugosz-Lisiecka

Nagroda JM Rektora P£ dla dr in¿. Piotra Szajerskiego

W konkursie o nagrodê dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2020 roku zwyciê¿y³ nasz kolega dr in¿. Piotr Szajerski. Dostanie w nagrodê 25 000 PLN.

Doktorant naszego Instytutu mgr in¿. Andrzej G±siorowski wygra³ konkurs JM Rektora P£ dla najlepiej publikuj±cego doktoranta w 2020 roku
MINIATURA 4 dla dr in¿. Moniki Kopeæ

Projekt zatytu³owany „Analiza procesu angiogenezy w wycinkach ludzkiego gruczo³u piersiowego z u¿yciem spektroskopii i obrazowania Ramana" autorstwa dr in¿. Moniki Kopeæ zg³oszony w ramach konkursu MINIATURA 4 zosta³ zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4).

Nominacje profesorskie dla pracowników Instytutu

Prezydent RP Andrzej Duda podpisa³ akt nominacyjny dla prof. Mariusza Wójcika

Nominacje profesorskie dla pracowników Instytutu

Prezydent RP Andrzej Duda podpisa³ akty nominacyjne dla 
prof. Doroty ¦wiat³ej-Wójcik oraz dla prof. Piotra Ulañskiego.

Nowa oferta us³ugowa

oznaczanie izotopów promieniotwórczych

Prof. Piotr Paneth w Nauka Movi(e)

Nauka-movie-izotopy-rozpoznaja-nowotwory-rozmowa-prof-Piotrem-Panethem

O energetyce atomowej w Platon Cafe

Dr in¿. Magdalena D³ugosz-Lisiecka by³a go¶ciem programu i przedstawi³a ró¿ne aspekty energetyki atomowej, link

Prof. Halina Abramczyk w Nauka Movi(e)

Nauka-movie-Maria-Curie-od-laserow-prof-Halina-Abramczyk