ul. Wróblewskiego 15, 93-590 £ód¼, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNO¦CI
DZIA£ALNO¦Æ DYDAKTYCZNA
DZIA£ALNO¦Æ NAUKOWA
ZESPO£Y BADAWCZE

Lista oferowanych us³ug

Polskie Towarzystwo Badañ Radiacyjnych

evden eve nakliyat malatya rent a car parça eºya taº?ma istanbul ºehirler aras? nakliyat fabrika taº?mac?l??? istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taº?ma ofis taº?ma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama büyü aºk büyüsü ay?rma büyüsü medyum burak medyum medyum ºikayetleri medyum yorumlar? büyü aºk büyüsü ba?lama büyüsü dua aºk duas? aºk büyüsü medyum büyü dua büyü aºk büyüsü ba?lama büyüsü medyum dolunay medyum aºk büyüsü medyum medyum ºikayetleri medyum yorumlar? ba?lama büyüsü geri getirme büyüsü aºk büyüsü aly foods tortilla pizza taban? galvanizli sac hrp sac hukuk bürosu aile avukat? ceza avukat? mekjoy seo instagram takipçi sat?n al sex shop istanbul sex shop ataºehir sex shop eºya depolama shell aspx shell alfa shell uluslararas? nakliyat eºya depolama istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

przed

Dyrektor Instytutu:
prof. dr hab. in¿. Andrzej Marcinek

Zastêpcy Dyrektora:
ds. naukowych
prof. dr hab. in¿. Piotr ULAÑSKI
ds. dydaktycznych
dr hab. in¿. Adam Sikora


Kierownik i administrator strony:
dr hab. in¿. Agnieszka DYBA£A-DEFRATYKA, prof. uczelni

 

po

    

Miêdzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (MITR) powsta³ w 1970 roku w wyniku po³±czenia Katedry Chemii Fizycznej (kierowanej przez prof. dr hab. Alicjê Dorabialsk±) i Katedry Chemii Radiacyjnej (kierowanej przez prof. dr hab. Jerzego Kroh) jako instytut Wydzia³u Chemicznego Politechniki £ódzkiej.
     Instytut mie¶ci siê w budynku MITR przy ul. Wróblewskiego 15 oraz w czê¶ci Gmachu Chemii przy ul. ¯eromskiego 116. Siedzib± Dyrekcji i administracji jest budynek MITR. Znajduj± siê w nim równie¼ m. in. laboratoria radiolizy impuslowej, laserowej spektroskopii molekularnej, sonochemii oraz centrum komputerowe. W Gmachu Chemii dzia³aj± laboratoria fotochemii, radiochemiczne i  izotopowe, syntezy organicznej, spektroskopii mas oraz pracownia modelowania molekularnego.  
      W chwili obecnej w Instytucie zatrudnionych jest 49 pracowników, w tym 14 samodzielnych nauczycieli akademickich (6 profesorów tytularnych). Pracownicy Instytutu prowadz± dzia³alno¶æ naukow± i dydaktyczn± w zakresie chemii fizycznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem chemii radiacyjnej i radiochemii, a tak¼e wielu zagadnieñ fizyki chemicznej, fotochemii i spektroskopii, fizykochemii polimerów, biofizyki i biochemii.
     MITR wspó³pracuje z wieloma o¶rodkami naukowymi w kraju i za granic±, przemys³em i innymi instytucjami wykorzystuj±cymi technikê radiacyjn±, w tym z Miêdzynarodow± Agencj± Energii Atomowej w Wiedniu. Wspó³praca obejmuje wspólne przedsiêwziêcia  badawcze, publikacje i wymianê naukow±. Ponadto MITR jest organizatorem szeregu konferencji naukowych. Najwa¼niejsz± z nich jest Miêdzynarodowe Sympozjum PULS - Badania Impulsowe w Chemii, Fizyce i Biologii, odbywaj±ce siê od 1985 roku co 3 lata.
     Instytut jest siedzib± Zarz±du Oddzia³u £ódzkiego Polskiego Towarzystwa Badañ Radiacyjnych im. Marii Sk³odowskiej-Curie (PTBR) oraz Centrum Doskona³o¶ci Zastosowanie Laserów i Biomateria³ów w Medycynie.

 

HISTORIA