Przejdź do treści

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

Data dodania 02.01.2023 - 15:08
Kategorie

kwiecień 2022

Kierunek studiów: Nanotechnologia
 1. Analiza właściwości antybakteryjnych nanomateriałów,
  (dr Alicja Olejnik)
 2. Analiza potencjalnej toksyczności nanomateriałów,
  (dr Alicja Olejnik)
 3. Reakcje indukowane radiacyjnie w roztworach polisacharydów,
  (dr inż. Radosław Wach)
 4. Synteza nanożeli polimerowych, (dr hab. inż., prof. uczelni Sławomir Kadłubowski)
 5. Wpływ deuterowanej glukozy na metabolizm komórek nowotworowych płuc. Procesy syntezy lipidów de novo, (prof. dr hab. Halina Abramczyk)
 6. Nanostruktury srebra generowane w obrębie helisy DNA metodami chemii radiacyjnej, (dr hab. inż., prof. uczelni Marian Wolszczak)
 7. Charakterystyka oddziaływań białko-białko lub białko-kwas nukleinowy przy użyciu metod modelowania molekularnego, (dr hab. inż., prof. uczelni Agnieszka Dybała-Defratyka)
 8. Sonochemiczna synteza nano- i mikrożeli polimerowych, (dr inż. Bożena Rokita)
 9. Radiacyjna degradacja kwasu hialuronowego, (dr inż. Bożena Rokita)
 10. Wpływ dodatku zmiatacza rodników OH na masę cząsteczkową kolagenu pochodzenia rybiego, (dr inż. Bożena Rokita)
0
Kierunek studiów: Technologia chemiczna
 1. Radiacyjne tworzenie hydrożelu z karboksymetylocelulozy i hydroksypropylocelulozy, (dr inż. Radosław Wach)
 2. Opracowanie matrycy hydrożelowej do kontrolowanego uwalnianie leków, (dr inż. Radosław Wach)
 3. Analiza stabilności kolagenu pod wpływem sterylizacji radiacyjnej, (dr inż. Radosław Wach)
 4. Charakterystyka nowych donorów HNO z grupy N-hydroksysulfonamidów, (dr hab. inż. Adam Sikora)
 5. Wpływ promieniowania jonizującego na wyroby medyczne i materiały z których są one wykonywane, (dr hab. inż., prof. uczelni Sławomir Kadłubowski)
 6. Diagnostyka onkologiczna metodą obrazowania Ramana komórek in vitro i ex vivo mózgu ludzkiego, (prof. dr hab. Halina Abramczyk)
 7. Zastosowanie promieniowania jonizującego do generowania nanostruktur albuminy osocza krwi ludzkiej, (dr hab. inż., prof. uczelni Marian Wolszczak)
 8. Konstrukcja i charakterystyka przepływowego źródła radonu/toronu do standaryzacji pomiarów izotopów Rn-222/Rn-220 w wodzie i powietrzu, (dr hab. inż. Piotr Szajerski)
 9. Geopolimerowe matryce do unieruchamiania odpadów promieniotwórczych oparte o popioły lotne i żużle odpadowe, (dr hab. inż. Piotr Szajerski)
 10. Ocena możliwości zastosowania fosfogipsu jako składnika cementów magnezowo-fosforanowych, (dr hab. inż. Piotr Szajerski).
 11. Symulacja kinetyczna wydzielania wodoru w wysokotemperaturowej radiolizie wody,
  (prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik)
 12. Analiza wybranych właściwości prototypów opatrunków do leczenia ran (praca z przemysłem, utajniona), (dr inż. Bożena Rokita)
 13. Synteza nanożeli polimerowych, (dr hab. inż., prof. uczelni Sławomir Kadłubowski)
 14. Zależne od tlenku azotu generowanie toksycznych utleniaczy w modelach chemicznych układów biologicznych (dr hab. inż. prof. uczelni Adam Sikora)
 15. Zależne od tlenku azotu generowanie biologicznych utleniaczy w układach NO/tiole (dr hab. inż. prof. uczelni Adam Sikora)

 

0
Kierunek studiów: ABIOM
 1. Release of a model drug from polysaccharide hydrogel, (dr inż. Radosław Wach)
 2. Influence of additives on stability of collagen gel under ionizing radiation, (dr inż. Radosław Wach)
 3. Stability of collagen sponge under ionizing radiation, (dr inż. Radosław Wach)
 4. Crosslinking of carboxymethylcellulose with additives (dr inż. Radosław Wach)
 5. Crosslinking of hydroxyproplcellulose with additives, (dr inż. Radosław Wach)
 6. Analysis of the antibacterial properties of nanomaterials (dr Alicja Olejnik)
 7. Nitric oxide-dependent generation of toxic oxidants in chemical models of  biological systems, (dr hab. inż. prof. uczelni Adam Sikora)
 8. Nitric oxide-dependent generation of biological oxidants in the NO/thiols systems, (dr hab. inż. prof. uczelni Adam Sikora)
 9. Nitric oxide-dependent generation of biological oxidants in NO/NADH (NADPH) system, (dr hab. inż., prof. uczelni Adam Sikora)
 10. Influence of ionizing radiation on polymers and medical devices, (dr hab. inż., prof. uczelni Sławomir Kadłubowski)
 11. Histochemical analysis by Raman imaging and AFM for human brain cell lines,
  (prof. dr hab. Halina Abramczyk)
 12. Radiolytic methods for producing protein nanoparticles, (dr hab. inż. Marian Wolszczak)
 13. Characterization of protein-protein or protein-nucleic acid interactions using molecular modeling methods, (dr hab. inż., prof. uczelni Agnieszka Dybała-Defratyka)
 14. Predictive modeling of reactive oxygen species generated by ionizing radiation in aqueous solutions saturated with nitrous oxide, (prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik)
 15. Analysis of selected properties of wound dressing prototypes, (dr inż. Bożena Rokita)
 16. Synthesis of polymeric nanogels, (dr hab. inż., prof. uczelni Sławomir Kadłubowski)
0
Kierunek studiów: Analityka chemiczna
 1. Frakcjonowanie izotopowe w badaniach nowotworów, (prof. dr hab. inż. Piotr Paneth)
 2. Charakterystyka próbników fluorescencyjnych opartych na 7-hydroksykumarynie zaprojektowanych do detekcji NADH i NAD(P)H w układach biologicznych, (dr hab. inż., prof. uczelni Adam Sikora)
 3. Charakterystyka próbników fluorescencyjnych opartych na fluoresceinie zaprojektowanych do detekcji NADH i NAD(P)H w układach biologicznych, (dr hab. inż., prof. uczelni Adam Sikora)
 4. Charakterystyka pochodnych 7-hydroksykumaryny jako ratiometrycznych próbników do pomiarów pH w komórkach, (dr hab. inż., prof. uczelni Adam Sikora)
 5. Diagnostyka onkologiczna metodą obrazowania Ramana komórek nowotworowych mózgu ludzkiego, (prof. dr hab. Halina Abramczyk)
 6. Analiza strukturalna oraz charakterystyka oddziaływań międzycząsteczkowych w układach białko-ligand za pomocą modelowania molekularnego,
  (dr hab. inż., prof. uczelni Agnieszka Dybała-Defratyka)
 7. Oznaczenie i reewaluacja wartości współczynnika dyfuzji radonu w wodzie metodą kapilarną, (dr hab. inż. Piotr Szajerski)
 8. Walidacja metodyki kalibracji i oznaczania radionuklidu Rn-222 w wodzie metodą ciekłej scyntylacji, (dr hab. inż. Piotr Szajerski)
 9. Walidacja metodyki oznaczania niskich aktywności izotopów radu (Ra-226 i Ra-228) w wodzie metodą spektrometrii promieniowania gamma, (dr hab. inż. Piotr Szajerski)
 10. Badanie rozpuszczalności benzofenonu w roztworach woda-acetonitryl,
  (prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik)
 11. Badania techniką LC/MS produktów utleniania próbników fluorescencyjnych służących do detekcji biologicznie ważnych utleniaczy, (dr inż. Radosław Michalski)
 12. Badania produktów utleniania próbnika 3-(p-hydroksyfenylo)-fluoresceiny techniką LC/MS, (dr inż. Radosław Michalski)
 13. Badania produktów utleniania pochodnych 2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-N-oksylu (TEMPO) techniką LCMS, (dr inż. Radosław Michalski)
 14.  Predykcja zachowania wybranych izotopów promieniotwórczych w atmosferze. (dr hab. prof. uczelni Magdalena Długosz-Lisiecka)
 15. Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych z akceleratora medycznego. (dr hab. prof. uczelni Magdalena Długosz-Lisiecka)
 16. Charakterystyka nanożeli polimerowych, (dr hab. inż., prof. uczelni Sławomir Kadłubowski)
 17. Detekcja i oznaczanie biologicznych utleniaczy w modelach chemicznych układów biologicznych (dr hab. inż. prof. uczelni Adam Sikora)
 18. Detekcja i oznaczanie biologicznych utleniaczy w układach NO/tiole (dr hab. inż. prof. uczelni Adam Sikora)

 

0
Kierunek studiów: Chemia
 1. Kinetyka uwalniania modelowego leku z matrycy polisacharydowej,
  (dr inż. Radosław Wach)
 2. Wpływ dodatków na stabilność kolagenu rybiego,
  (dr inż. Radosław Wach)
 3. Analiza potencjalnej toksyczności hydrożeli polisacharydowych,
  (dr Alicja Olejnik)
 4. Wykorzystanie próbnika N,N,N,N-tetrametylohydropropydyny do oznaczania zewnątrzkomórkowej produkcji anionorodnika ponadtlenkowego, (dr inż. Radosław Michalski)
 5. Badania radiacyjne utleniania próbnika 3-(p-aminofenylo)-fluoresceiny, (dr inż. Radosław Michalski)
 6. Badania pochodnych 2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-N-oksylu (TEMPO) pod kątem inhibicji mieloperoksydazy, (dr inż. Radosław Michalski)
 7. Mechanistyczne aspekty detekcji NADH i NADPH z wykorzystaniem próbników fluorescencyjnych opartych na 7-hydroksykumarynie, (dr hab. inż., prof. uczelni Adam Sikora)
 8. Mechanistyczne aspekty detekcji NADH i NADPH z wykorzystaniem próbników fluorescencyjnych opartych na fluoresceinie, (dr hab. inż., prof. uczelni Adam Sikora)
 9. Kinetyka reakcji nadtlenoazotanu z wybranymi fluorescencyjnymi próbnikami boronowymi, (dr hab. inż., prof. uczelni Adam Sikora)
 10. Charakterystyka nowego fluorescencyjnego donora HNO opartego na fluoroforze dansylowym, (dr hab. inż., prof. uczelni Adam Sikora)
 11. Analiza oddziaływań wodorowych w wybranych układach wodnych z wykorzystaniem technik symulacji komputerowej, (prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik)
 12. Analiza histochemiczna metodą obrazowania Ramana i AFM tkanek ludzkiego gruczołu piersiowego, (prof. dr hab. Halina Abramczyk)
 13. Diagnostyka onkologiczna metodą obrazowania Ramana i AFM oraz badań genetycznych BRCA krwi ludzkiej, (prof. dr hab. Halina Abramczyk)
 14. Analiza procesu agregacji białek w kontekście chorób neurologicznych,
  (dr hab. inż., prof. uczelni Marian Wolszczak)
 15. Modelowanie oddziaływań ligand-receptor za pomocą metod obliczeniowych i symulacyjnych,
  (dr hab. inż., prof. uczelni Agnieszka Dybała-Defratyka)
 16. Zdolność retencji metali ciężkich i promieniotwórczych na sorbentach mineralnych opartych o surowce odpadowe z energetyki i przemysłu chemicznego, (dr hab. inż. Piotr Szajerski).
 17. Opracowanie metodyki separacji i oznaczania zawartości izotopów Th-232 i Ra-226 w materiałach budowlanych metodą spektrometrii promieniowania alfa, (dr hab. inż. Piotr Szajerski)
 18. Walidacja metodyk pomiarów szybkości ekshalacji izotopu Rn-222 z materiałów budowlanych: równowagowa metoda akumulacyjna i aproksymacja liniowa kinetyki nagromadzania radonu,
  (dr hab. inż. Piotr Szajerski)
 19. Analiza krytycznych czynników w oznaczaniu radonu w wodzie techniką ciekłoscyntylacyjną metodą ISO 13164-4:2015 (dr hab. inż. Piotr Szajerski)
 20. Zależne od tlenku azotu powstawanie toksycznych utleniaczy w modelach chemicznych układów biologicznych (dr hab. inż. prof. uczelni Adam Sikora)
 21. Zależne od tlenku azotu generowanie biologicznych utleniaczy w układach NO/tiole (dr hab. inż. prof. uczelni Adam Sikora)
 22.  Zależne od tlenku azotu generowanie biologicznych utleniaczy w układzie NO/NADH (NADPH), (dr hab. inż. prof. uczelni Adam Sikora)
 23. Modelowanie predykcyjne wydajności radiacyjnych reaktywnych form tlenu w układach wodnych nasyconych podtlenkiem azotu, (prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik)
 24. Symulacja kinetyczna wydzielania wodoru w wysokotemperaturowej radiolizie wody,
  (prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik)
 25. Promieniotwórcze skamieniałości. (dr hab. prof. uczelni Magdalena Długosz-Lisiecka)
 26. Radiacyjna synteza podłoży do hodowli komórkowych, (dr inż. Bożena Rokita)
 27. Mechanizm sieciowania wewnątrzcząsteczkowego wybranych polimerów hydrofilowych, (dr hab. inż., prof. uczelni Sławomir Kadłubowski)
0